Toetused

Siia on koondatud erinevad allikad, kust lapsevanem saab taodelda lastega seotud toetusi.

Kui samast perest õpib mitu last muusikakoolis?

Alates 1.jaanuarist 2019 hakkavad kehtima järgmised soodustused.

Kui samast perest õpib ka teine laps muusikakoolis, siis teise lapse õppemaks on 50% väiksem.

Kui samast perest õpib muusikakoolis ka kolmas laps, siis tema eest ei pea õppemaksu maksma.

Toetuse taotlemiseks tuleb täita avalduse vorm internetis

Huvihariduses ja -tegevuses osalemise transpordikulude hüvitamine

https://www.saaremaavald.ee/huvihariduse-ja-tegevuse-transpordikulude-huvitamine

Eesti Lasterikaste Perede Liidu toetused

Huvikooli toetus 4 ja enama lapsega perele.

https://www.lasterikkad.ee/huvikoolituse-toetus/

Sotsiaalministeeriumi erinevad peretoetuste liigid

Sotsiaalministeeriumi veebilehel

Saaremaa valla väikese sissetulekuga perede toetus

Kui väikese sisstulekuga pere laps osaleb rohkem kui ühes huviringis, siis pere saab taodelda toetust teiste huviringide jaoks. Kui laps osaleb mitmes huviringis, saab lapsevanem valida, millisest huviringist õppetasu maksmise toetust soovitakse. Kehtib ka erahuviringide kohta. Taotlus tuleks esitada enne uue õppeaasta algust.

Taotlused tuleb esitada vallavalitsuse sotsiaalosakonda või kohalikku teenuskeskusesse. Sissetulekute kontrollimiseks võidakse küsida lisadokumente. Toetuse saajaks kvalifitseerub pere, kelle sissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui kahekordne toimetulekupiir.

Vastav määrus pdf-formaadis.

Kui suur on kahekordne toimetulekupiir?

Ühe pereliikme toimetulekupiiriks arvestatakse täna 140 eurot. Kahekordseks toimetulekupiiriks arvestatakse täna Saaremaa vallas 280 eurot ühe pereliikme kohta.

Näidis juhutm pere kohta, kus on 3 pereliiget (ema, isa, laps).

Isa 140

Ema 140

Laps 140

Kokku 420 eurot x 2 = 840 eurot

Järelikult kui kogu kolmeliikmelise pere sissetulek on väiksem kui 840 eurot, siis kvalifitseerub see pere toetuse saajaks. Kui selle pere laps osaleb rohkem kui ühes huviringis, siis pere saab taodelda toetust teiste huviringide jaoks.

Kontaktid

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond toetused

Muusikakoolides õppivaid noori toetavad järgmised allfondid

Eino Tambergi fond

Asutatud 2012. aastal Kadri Tamberg Lippingu poolt oma isa Eino Tambergi (1930–2010) mälestuse jäädvustamiseks. Eino Tambergi fond toetab stipendiumidega maal elavate laste muusikaõpinguid.

Jagamisele tuleb 1 000 eurot.

Halduskogu on 5-liikmeline: Urmas Lattikas, Kadri Tamberg Lipping, Piret Rips-Laul, Kadi Katariina Sarapik, Kersti Sumera.

Lastekaitse Liidu fond

Asutatud 2002. aastal Lastekaitse Liidu poolt. Lastekaitse Liidu fondi eesmärgiks on toetada põhi- ja keskharidust omandavaid andekaid õpilasi ning anda võimalusi oma ande edasiarendamiseks õpilastele, kellel on märkimisväärseid saavutusi õppetöös (aineolümpiaadid) või muul harrastataval alal (spordivõistlused, konkursid vms). Stipendium on ette nähtud osalemiseks aineolümpiaadidel, konkurssidel või spordivõistlustel; huvi-, spordi- või keeltekooli (ringi) õppemaksu tasumiseks. Stipendiumi ei või kasutada üldharidusliku erakooli õppemaksu tasumiseks ega ka õpinguteks väljaspool Eestit. Taotlusi võivad esitada põhikooli- ja gümnaasiumiastme õpilased. Stipendiumi taotlusi võetakse vastu Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond rahalise toetuse taotlemise ankeedil, mille leiate veebiaadressilt www.erkf.ee Taotluse ankeedile lisatakse trükitud taotluse põhjendus, vähemalt ühe soovitaja põhjendus, lühiülevaade senistest saavutustest ja tõend vastavast õppeasutusest, huvi- või spordikoolist tõendamaks õppimist vastavas õppeasutuses või huvikoolis.

Jagamisele tuleb 10 000 eurot.

Taotlused esitatakse läbivaatamiseks Lastekaitse Liidu vanematekogule.

Round Table Eesti fond

Algatatud 2002. aastal Round Table Eesti poolt eesmärgiga toetada puudustkannatavate laste hariduspüüdlusi. Eelistatult toetatakse õpinguid kodumaal, eeltingimuseks hea õppeedukus.

Jagamisele tuleb 4 000 eurot.

Taotlused esitatakse läbivaatamiseks Round Table Eesti eestseisusele.

Jagamise info, allfondide nimekirja ning taotluse ankeedid leiate Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond koduleheküljel www.erkf.ee


Taotlusi saab esitada elektrooniliselt post@erkf.ee, posti teel ja sihtasutuse kontoris aadressil:

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond

Ants Lauteri 7-13 (II korrus)

10145 Tallinn

Info telefonil 6013428