Õppekorraldus

Orissaare Muusikakoolis saab õppida järgmisi erialasid:

 • Klaver

 • Viiul

 • Klassikaline kitarr

 • Rahvakannel

 • Rahvalik akordion

 • Flööt

 • Klarnet

 • Trompet

 • Metsasarv

 • Eufoonium

 • Tromboon

 • Tuuba

 • Löökpillid

 • Laulmine

Muusikat võib õppida igas vanuses. Alustatakse võib muusika õpinguid 6–7 aastasena aga ka vanemad õpilased ja täiskasvanud on oodatud muusikaga tegelema. Sisseastumiskatsetel proovitakse lapse rütmitaju, viisipidamisvõimet ja muusikalist mälu.

Õpinguteks saab muusikakoolilt pilli üürida. Kui on olemas head eeldused ja tugev soov muusikat õppida, siis tasub osta oma instrument. Enne pilli ostmist soovitame kindlasti vastava eriala õpetajaga konsulteerida. Nad oskavad anda häid soovitusi ja kontakte.

Õppetöö Orissaare Muusikakoolis jaguneb:

 • eelkool - 1 aasta ( vabatahtlik)

 • noorem aste - 4 õppeaastat

 • vanem aste 3-4 õppeaastat

Kooli lõpetamisel saab õpilane lõputunnistuse koos hinnetelehega.

Noorema astme lõpetamisel saab õpilane sellekohase tunnistuse. Edasi on võimalik valida erinevate võimaluste vahel:

 • õpingute jatkamine vanema astme tavaõppes

 • õpingute jatkamine pilliõppes

Selleks, et jõuda järgmisele astmele, tuleb sooritada edukalt eriala eksam ja solfedžo tasemetöö.

Hindamine

Orissaare Muusikakoolis on sõnaline hindamine. Õpetaja annab individuaalse tagasiside õpilasele.

Solfedžos tasemetööga noorema astme lõpus saab õpilane teadmiste taseme:

 1. A tase - Oled omandanud algastme kursuse täies mahus

Õpilane kirjutab astmediktaati, noodidiktaati, rütmidiktaati, kuuleb intervalle ja oskab neid määrata, teab ja oskab kirjutada helistikke ja nende liike (nt. Harmooniline moll) kuni 4-märgini, laulab helistikke ja kolmkõlasid, loeb noodist lihtsat nooditeksti. On osalenud noodiõppe tundides ja harjutanud ning teinud koduseid töid.

 1. B tase - Oled omandanud algastme kursuse osaliselt

Õpilane kirjutab astmediktaati, noodidiktaati, rütmidiktaati ja kuuleb intervalle osaliselt, teab ja oskab kirjutada helistikke ja

nende liike kuni 4-märgini, suudab laulda helistikke ja kolmkõlasid osaliselt, suudab lugeda lihtsat nooditeksti osaliselt. On

osalenud noodiõppe tundides ja harjutanud ning teinud koduseid töid.

 1. C tase - Oled läbinud algastme kursuse täielikult või osaliselt, tasemetöö teostamata

Õpilane on osalenud noodiõppe tundides ja harjutanud, teinud koduseid töid, kuid tasemetöö läbimisel vajalikud oskused on jäänud omandamata.

 1. D tase - Oled läbinud algastme kursuse osaliselt, tasemetöö teostamata

Õpilane on osalenud tundides mitte täielikult. Kursuse materjali omandamises on puudujääke.


Lisapill

Sõltuvalt erialast saab õpilane valida peale teist õppeaastat lisapilli. Selle eesmärgiks on toetada lapse harmoonilist kuulmist. Enamasti on selleks klaver, mida nimetame üldklaveriks. Lisapill on soovituslik ja selle saamiseks on vaja kirjutada peale teist klassi vabas vormis avaldus. Klaveri, akordioni ja kitarri õpilased saavad valida lisapilliks üldklaveri juhul, kui kohti jätkub.

Pilliõpe

Pilliõpe sisaldab ühe instrumendi õppimist. Selleks on vajalik lapsevanema kirjalikku avaldust ja õppenõukogu positiivset otsust pilliõppele üleminekuks. Lisapilli pole pilliõppes võimalik valida.